Airbnb Host Service het Gooi | House Sit

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUSE SIT

Artikel 1
Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op verschillende partijen.
Allereerst de persoon/instantie die woonruimte in de verhuur
plaats, nader te noemen Opdrachtgever. Ten tweede de opdrachtnemer die de in artikel 3 genoemde service zal verlenen, nader te noemen House Sit Service. Tot slot de partijen die in
samenwerking met House Sit Service de service uitvoeren, nader te noemen derden.
2.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle werkzaamheden van House Sit Service voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met House Sit Service, voor de uitvoering waarvan door House Sit Service derden dienen te worden betrokken.
4.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van House Sit Service en zijn directie.
5.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. House Sit Service en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9.
Indien House Sit Service niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat House SIt Service in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2
Offertes en aanbiedingen
1.
Alle offertes en aanbiedingen van House Sit Service zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.
House Sit Service kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld op de betreffende offerte. In de regel bieden we
offertes bij bedrijven exclusief BTW aan, en regels bij particuliere woningeigenaren inclusief BTW aan.
4.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is House Sit Service daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij House Sit Service anders aangeeft.
5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht House Sit Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3
Diensten, Contracts duur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.
De diensten van House Sit Service is gericht op het verlenen van ondersteuning aan partijen die accommodatie op vakantie- en shortstay verhuur basis aanbieden. Onder de diensten van
House Sit Service vallen: intakegesprek, opstellen van advertentie,
boekingbeheer, hosting, schoonmaak, klantcontact.
2.
House Sit Service maakt gebruik voor de duur van de samenwerking van beddengoed en handdoeken van de Opdracht gever. Deze items blijven eigendom van Opdrachtgever
3.
Opdrachtgever dient bij aanvang van samenwerking ook middelen aan te leveren. Zo moeten er bedden, dekens, kussens als voldoende schoonmaakmiddelen aanwezig te zijn.
4.
Tevens moet de accommodatie opgeruimd opgeleverd te worden. In het geval hier niet aan voldaan is dan regelt House Sit Service de voorschoonmaak en draagt zorg voor de aanwezigheid van de nodige middelen. De kosten daarvoor zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever en worden verrekend met de eerstvolgende factuur.
5.
Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor het achter slot en grendel plaatsen van kostbare, onvervangbare en/of fragiele elementen.
6.
De overeenkomst tussen House SIt Service en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever House Sit Service derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. House Sit Service dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8.
House Sit Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
9.
House Sit Service heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierover behoeft Opdrachtgever niet geïnformeerd te worden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.
Indien door House Sit Service of door House Sit Service ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Indien Opdrachtgever dit niet doet is Hous Sit Service gemachtigd zélf de benodigde faciliteiten te regelen tegen een meerprijs.
11.
House Sit Service is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
12.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan House Sit Service de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
13.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
House Sit Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan House Sit Service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
House Sit Service zijn verstrekt, heeft House Sit Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan House Sit Service ter beschikking heeft gesteld. House Sit Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat House Sit Service is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. House Sit Service zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
15.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is House Sit Service gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen House Sit Service bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van House Sit Service op.
16.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens House Sit Service gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van House Sit Service daardoor direct of indirect ontstaan.
17.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij House Sit Service
-alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op
House Sit Service rustende verplichtinging gevolge de wet;
-indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
-of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
18.
Indien van toepassing dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verzorgen de benodigde vergunningen en toestemmingen
(bijvoorbeeld indien er sprake is van een Vereniging van Eigenaren of een hypotheekverstrekker). House Sit Service heeft met betrekking hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er zonder tegenbericht vanuit dat Opdrachtgever alle benodigde vergunningen en toestemmingen heeft verzorgd.
19.
In overleg met de opdrachtgever wordt de nachtprijs voor de woning bepaald. De wens van de opdrachtgever is hierin leidend. Soms
is de nachtprijs een vaste prijs, soms is het een ‘range’ van prijzen, met bijvoorbeeld een basisprijs van €150 en een minimumprijs van €100, om goed door hoog-en laagseizoen te kunnen leveren. Enkel over de nachtprijs wordt per boeking een commissie gerekend. Naast de nachtprijs staat het House SIt Service vrij om schoonmaakkosten in rekening te brengen bij de gast, Deze schoonmaakkosten worden volledig geïncasseerd door House Sit Service. De schoonmaaktarieven komen op redelijke wijze tot stand, maar het is aan House Sit Service om de hoogte van het schoonmaaktarief te bepalen. Het staat House Sit Service vrij om voor extra vroege (voor 15:00) of extra late (na 20:00) check-ins een redelijke check-in fee te rekenen bij de gast. Zie voor vervolg artikel 9.

Artikel 4
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.
Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat House Sit Service met de uitvoering van de overeenkomst
begonnen is, mits hij de hierdoor voor
House Sit Service ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
wordt begrepen de door House Sit Service gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die House Sit Service reeds ter voorbereiding heeft gemaakt,waaronder die van gereserveerde arbeidstijd, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.Een intakegesprek is altijd vrijblijvend en zal niet in rekening worden gebracht.
2.
Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van
House Sit Service annuleert, terwijl House Sit Service al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgevergehouden alle tot dan toe gemaakte kosten, de gewerkte uren en de
gereserveerde arbeidstijd te vergoeden, plus de voor House Sit Service hierdoor ontstane schade. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst en reeds ter voorbereiding gemaakte kosten.
3.
Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht House Sit Service te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
4.
House Sit Service is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst te
ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan House Sit Service, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien
achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van House Sit Service, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
5.
Voorts is House Sit Service bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van House Sit Service kan worden gevergd.
6.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
House Sit Service op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien House Sit Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.
Indien
House Sit Service tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is
House Sit Service gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is House Sit Service gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
House SIt Service, zal House Sit Service in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor House Sit Service extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen
de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij House SIt Service anders aangeeft.

Artikel 5
Overmacht
1.
House Sit Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop House Sit Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor House Sit Service niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van House Sit Service of van derden daaronder begrepen. House Sit Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
House Sit Service zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Voor zoveel House Sit Service ten tijde van het intreden van
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is House Sit Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6
Betaling en incassokosten
1.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door House Sit Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
House Sit Service aangegeven. House Sit Service is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien House SIt Service echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5.
Bij overeenkomst onder het House Sit Service pakket (zoals omschreven op de website vraagt House Sit Service een vaste commissie per boeking en de schoonmaakkosten) verstuurd House Sit Service een factuur naar de klant. Tenzij anders aangegeven door House Sit Service, mag de klant er van uitgaan dat de factuur daags voor of na het eind van iedere maand per e-mail wordt verstuurd door House Sit Service.

Artikel 7. Klachten
Een klacht met betrekking tot de door House Sit Service verrichte werkzaamheden dient de Opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van uitvoering schriftelijk en gedetailleerd aan
House Sit Service mede te delen. Ingeval van een gegronde klacht zal House Sit Service de werkzaamheden alsnog/opnieuw verrichten zoals overeengekomen of wordt er een voor Opdrachtgever andere aanvaardbare oplossing gezocht. Indien het alsnog of opnieuw verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, is House Sit Service enkel aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 8
Aansprakelijkheid
1.
Indien House Sit Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
House Sit Service draagt de grootst mogelijke zorg voor de sleutels van de opdrachtgever, maar is niet aansprakelijk voor verlies van de sleutels of de gevolgen daarvan.
3.
Indien van toepassing dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verzorgen van benodigde belastingafdracht (hotelbelasting, verkoopbelasting, BTW, omzetbelasting), veiligheidsvoorschriften (brandveiligheid en gezondheidsvoorschriften),
vergunningen (bestemmingsplan) en toestemmingen (VvE, bank). House Sit Service heeft hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er zonder tegenbericht vanuit dat opdrachtgever deze zaken op orde heeft. House Sit Service treedt in deze zaken slechts op als adviseur.
4.
House Sit Service is niet aansprakelijk voor negatieve recensies van gasten, ook niet als die gasten uitdrukkelijk House Sit Service noemen in hun recensie. House Sit Service gebruikt positieve en negatieve recensies altijd om van te leren en zal ze in de tussentijdse evaluaties met de opdrachtgever ook bespreken om de dienstverlening te optimaliseren.
5.
House Sit Service is niet aansprakelijk voor omzetverlies door gecancelde boekingen.
6.
House Sit Service verricht geen boekhoudkundige werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
7.
House Sit Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat House Sit Serviceis uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
8.
Indien House SIt Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van House SIt Service beperkt tot
maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hetgeen betekent dat we maximaal vergoeden wat we tijdens 1 boeking verdiend hebben. Dus als we €120 verdiend hebben, maar we hebben wel per ongeluk een vaas omgestoten tijdens het
schoonmaken, dan vergoeden we maximaal €120.
9.
House Sit Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekkingheeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van House Sit Service aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
House Sit Service toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
House SIt Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.
House Sit Service is een serviceverlener binnen de vakantieverhuur en shortstay verhuur branche. Zij verzorgt het contact tussen huurders en verhuurder maar is zelf nadrukkelijk geen partij
binnen overeenkomsten tussen hen.
12.
House Sit Service kan in samenspraak met de opdrachtgever potentiële huurders (online) screenen om mogelijke antecedenten op te sporen maar kan niet op basis van een dergelijk screening aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect veroorzaakt door huurders. Verhuur door opdrachtgever aan
derden is voor eigen risico.
13.
Schade veroorzaakt door huurders kan opgevangen worden door een borgstelling in te stellen. In de bepaling van dit bedrag heeft
opdrachtgever het laatste woord.
14.
Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan House SIt Service niet aansprakelijk zijn voor zaken
en/of diensten die door derden zijn geleverd.
15.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van House Sit Service.

Artikel 9
Benaderen derden
1.
House SIt Service heeft het recht om huurders van accommodatie van Opdrachtgever te benaderen voor het leveren van diensten, bijvoorbeeld services in de toeristenbranche.

artikel 10
Vrijwaring
1.
De Opdrachtgever vrijwaart House Sit Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan House SIt Service toerekenbaar is. Indien House SIt Service uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan isde Opdrachtgever gehouden House SIt Service zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is House Sit Service, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van House Sit Service en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11
Privacy
1. geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door Huse Sit Service aan derden verstrekt zonder toestemming van de
Opdrachtgever, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (bv. facturering bij
administratie). Door Opdrachtgever verstrekte gegevens worden volgens de Nederlandse privacy wetgeving behandeld.
2. Advertenties evenals de foto’s die daarvoor door House Sit Service gemaakt zijngemaakt blijven eigendom van House Sit Service.

Artikel 12
Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij House Sit Service partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.
De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
House Sit Service het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.